Klastry energii odnawialnej i społeczności energetyczne

Transformacja energetyczna to prosty i skuteczny sposób, by pobudzić krajowy przemysł oraz zaangażować przedsiębiorców w realizację innowacyjnych projektów. Rozwiązania te pozwalają tworzyć społeczność energetyczną, w skład której wchodzą podmioty podejmujące działania zmierzające do wspólnej dystrybucji, sprzedaży, wytwarzania, zużywania, magazynowania oraz agregacji energii.

Społeczności energetyczne gwarancja energetycznego bezpieczeństwa

Społeczności energetyczne wspólnie dążą do określonego celu, wspierając się wzajemnie i uzupełniając. W przypadku klastrów energii odnawialnej działania te mają charakter długofalowy i trwały, prowadząc do zielonej transformacji.

Realizowane przedsięwzięcia powinny jednak uwzględniać bezpieczeństwo energetyczne, uwzględniając sprawiedliwy podział kosztów oraz ochronę najsłabszych ekonomicznie grup społecznych.

Jakie korzyści dają klastry energii?

Klastry energii to odpowiedź na unijne wymogi. Współpraca poszczególnych jednostek najczęściej ma zasięg lokalny lub regionalny i zapewnia wiele korzyści dla wszystkich podmiotów.

Jak podaje Krajowa Izba Klastrów Energetycznych, polskie klastry OZE najczęściej wykorzystują energię pozyskiwaną za pomocą farm fotowoltaicznych, umożliwiając optymalne wykorzystanie zasobów naturalnych do produkcji energii.

Do najważniejszych korzyści, jakie zapewniają klastry energii należą:

– lokalny/ regionalny zasięg;

– globalny charakter działań;

– efektywność wspólnie podejmowanych inicjatyw;

– wzajemne uzupełnianie wiedzy i dzielenie się doświadczeniem.

Zarządzanie klastrami energetycznymi

W Polsce działa kilkadziesiąt klastrów energetycznych. Wiele z nich posiada odpowiednie certyfikaty, umożliwiające komunikację i negocjacje z jednostkami działającymi na płaszczyźnie ogólnokrajowej, m.in. z Towarową Giełdą Energii, dzięki której można energię tanio kupować i drogo sprzedawać.

Zarządzanie klastrami energii wymaga jednak wielu analiz, współpracy, a nierzadko również kompromisów.

Klaster energetyczny motorem do wspólnych działań

Zgodnie z unijną dyrektywą, do roku 2030 udziały energii ze źródeł odnawialnych nie mogą być mniejsze niż 32%, przy jednoczesnym ograniczeniu emisji CO2 o co najmniej 40%. Wymogi te w istotny sposób wpłynęły na społeczność energetyczną, promując działania grupowe. Przykładem może być tutaj klaster energetyczny, który mogą tworzyć MŚP, organy lokalne, a także osoby fizyczne.

Jaką funkcję pełnią spółdzielnie energetyczne?

Zgodnie z nowelizacją ustawy z lipca 2019 roku, na terenie Polski – oprócz wspomnianych klastrów energetycznych – mogą działać spółdzielnie energetyczne. Jest to kolejny element transformacji energetycznej w Polsce. Warto wspomnieć, że w Europie spółdzielnie energetyczne funkcjonują od dawna, na terenie samych Niemiec jest ich obecnie ponad tysiąc.

Wspólnoty energetyczne – ekologiczne narzędzie Europy

W ramach unijnego programu „Czyste powietrze dla wszystkich Europejczyków” wprowadzone zostały dwie koncepcje: „obywatelskich wspólnot energetycznych” i „wspólnot energetycznych opartych na energii odnawialnej”. Dzięki tym działaniom wspólnoty energetyczne, jak również mieszkańcy Unii, mogą inwestować w odnawialne źródła energii oraz korzystać z ich zasobów.

Czym jest energetyka rozproszona, czyli energetyczna przyszłość Polski

Aktualnie na terenie kraju funkcjonuje kilkadziesiąt klastrów energetycznych i z roku na rok jest ich więcej. Co więcej, zwiększa się rola lokalnych jednostek wytwórczych, produkujących energię odnawialną na użytek własny i danego regionu.

Energetyka rozproszona pozwala zoptymalizować działania energetyczne, minimalizując zależność od paliw kopalnianych, głównie węgla i ropy naftowej. Klastry energetyczne preferują fotowoltaikę, klastry energii – elektrownie wodne i wiatrowe, równie ważne dla energetycznej przyszłości Polski są dynamicznie wprowadzane zmiany technologiczne.

Śmiało można więc stwierdzić, że energetyka rozproszona to gwarancja energetycznego bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju.

Źródło: https://kike.org.pl/

Leave a Reply

Your email address will not be published